Regulamin IX OJAG

Regulamin IX OJAG

REGULAMIN IX OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr. 13, poz. 125 z późn. zm.).

 1. ORGANIZATOR OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW


  Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, ul. Różana 17A.

 2. SIEDZIBA KOMITETU GŁÓWNEGO OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW
  Adres Komitetu Głównego:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
  Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
  ul. Różana 17A; 61-577 Poznań,
  Tel: (61) 663 62 99, e-mail:
  ojag@wsjo.pl
  Strona internetowa:
  www.ojag.wsjo.pl

 3. ORGANIZACJA KOMITETU GŁÓWNEGO
  1. Komitet Główny Olimpiady składa się z przewodniczącego, kierownika organizacyjnego i co najmniej czterech członków, wśród których znajdują się:
  • Nauczyciele akademiccy,
  • Nauczyciele szkół gimnazjalnych,
  • Specjaliści z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady
  2. Członków Komitetu Głównego zatwierdza Organizator Olimpiady.
  3. Przewodniczącego i kierownika organizacyjnego wybiera ze swojego grona Komitet Główny, a zatwierdza Organizator. Tworzą oni prezydium Komitetu Głównego, uprawnione do podejmowania decyzji zatwierdzanych następnie na najbliższym posiedzeniu Komitetu Głównego.
  4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek prezydium Komitetu Głównego, mogą być powoływani do składu Komitetu Głównego dalsi jego członkowie.
  5. Kierownik organizacyjny Olimpiady wykonuje uchwały Komitetu Głównego i zadania zlecone przez przewodniczącego, czuwa nad organizacją i przebiegiem zawodów. Ma on do pomocy Biuro Komitetu Głównego.

 4. ZADANIA KOMITETU GŁÓWNEGO
  1. Opracowuje wytyczne w sprawie organizacji zawodów wszystkich stopni, wraz z tematyką, zakresem materiału, jednolitym sposobem oceny prac pisemnych, filmów i wypowiedzi ustnych oraz terminarzem zawodów poszczególnych stopni. Termin zawodów I, II i III stopnia jest, co rok ustalany z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
  2. Ustala treści zadań na wszystkie stopnie Olimpiady.
  3. Ustala kryteria kwalifikowania zawodników do kolejnych etapów Olimpiady.
  4. Ustala listę laureatów Olimpiady.
  5. Ma prawo do nadania wyróżnień.
  6. Przyznaje finalistom i laureatom nagrody i dyplomy.
  7. Jest uprawniony do zdyskwalifikowania uczestnika Olimpiady, w przypadku złamania przez niego postanowień regulaminu lub niewykonania zadania konkursowego w ogóle, lub w wyznaczonym terminie.
  8. Dysponuje funduszami Olimpiady, za pośrednictwem kierownika organizacyjnego i głównego księgowego Olimpiady.
  9. Pracami Komitetu Głównego kieruje przewodniczący, w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia może to robić kierownik organizacyjny.

 5. ZADANIA BIURA KOMITETU GŁÓWNEGO
  1. Wystawia laureatom i finalistom konkursu indywidualnego, na ich pisemne życzenie, zaświadczenia o uzyskanych tytułach według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN. Zaświadczenia podpisuje przewodniczący Komitetu Głównego, lub kierownik organizacyjny.
  2. Prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
  3. Organizuje wysyłkę dyplomów laureata, finalisty, oraz nagród rzeczowych i ewentualnych wyróżnień.
  4. Publikuje na stronie
  www.ojag.wsjo.pl aktualny terminarz konkursu.
  5. Powiadamia Kuratoria Oświaty o organizacji Olimpiady przesyłając tę informację drogą elektroniczną bądź, w uzasadnionych przypadkach pocztą tradycyjną.
  6. Informuje szkoły i uczestników o zakwalifikowaniu do dalszych etapów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu elektronicznego.
  7. Dba o to, aby strona internetowa Olimpiady:
  www.ojag.wsjo.pl zawierała wszystkie aktualnie informacje na temat organizacji zawodów wszystkich stopni Olimpiady.
  8. Zajmuje się udzielaniem wyjaśnień i instruktażu, dotyczących sposobu organizowania zawodów i zasad udziału w konkursie.

 6. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU GŁÓWNEGO
  1. Nadzoruje całokształtem prac Komitetu Głównego, związanych z organizacją i przebiegiem Olimpiady.
  2. Zatwierdza wytyczne Komitetu Głównego w sprawie przeprowadzania Olimpiady (tematyka, zakres materiału) oraz zadań na wszystkie stopnie Olimpiady.
  3. Zwołuje posiedzenia Komitetu Głównego.
  4. Reprezentuje Komitet Główny na zewnątrz.
  5. Nadzoruje prawidłowość wydatków związanych z organizacją i przeprowadzaniem zawodów oraz zgodność działań Komitetu Głównego z Regulaminem Olimpiady i aktualnymi rozporządzeniami i przepisami wydanymi przez MEN.
  6. W terminie 10 dni roboczych od wpłynięcia, rozpatruje pisemne odwołania uczestników i ich nauczycieli, w sprawie wyników uzyskanych w trakcie Olimpiady lub nieprawidłowości związanych z przeprowadzaniem poszczególnych eliminacji.
  7. We wszystkich obowiązkach przewodniczącego może zastępować kierownik organizacyjny.

 7. UCZESTNICY OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW (SZKOŁY I UCZNIOWIE):
  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie III klas szkół gimnazjalnych oraz VII, VIII klasy szkół podstawowych.
  2. Do Olimpiady może przystąpić nieokreślona liczba osób z jednej szkoły.
  3. Szkołę rejestruje tylko jedna osoba (pracownik) z danej szkoły. Rejestruje również wszystkich uczestników z danej szkoły oraz przekazuje im przyznane przez organizatora indywidualne loginy i hasła. Osoba rejestrująca odpowiedzialna jest za poprawność zarejestrowanych przez siebie danych. Gdy dane uczestnika zostały nieprawidłowo zarejestrowane przez osobę zgłaszającą, lub przyznane przez organizatora loginy dla poszczególnych uczestników zostały źle rozdzielone, uczestnik taki będzie objęty dyskwalifikacją. Uczniowie, którzy nie byli zgłoszeni do konkursu, a wezmą udział w I części I etapu zostaną zdyskwalifikowani niezależnie od wyniku jaki osiągnął. Uczestnikami olimpiady są tylko zarejestrowani uczniowie.
  4. Dyrektor szkoły biorącej udział w Olimpiadzie ma, zgodnie z rozporządzeniem MEN, obowiązek dopilnowania, aby wszelkie wytyczne oraz informacje dotyczące Olimpiady, zostały podane do wiadomości uczniów.
  5. Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni korzystając z pomocy i pracując pod kierunkiem nauczyciela oraz opieką szkoły. Testy każdy uczestnik rozwiązuje samodzielnie bez niczyjej pomocy. Ta sama zasada dotyczy pracy przygotowywanej podczas II etapu, która powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie.
  6. Zdobywcy tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu. Komitet Główny przed ogłoszeniem wyników finałowych weryfikuje czy uczestnik nie zdobył już wcześniej tytułu laureata.
  7. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z treścią obowiązujących aktów prawnych.
  8. Udział w Olimpiadzie powinien zostać wpisany w osiągnięcia na świadectwie.
  9. Egzaminy testowe, będące częścią poszczególnych etapów, wykonane przed lub po dacie wyznaczonej przez Komitet Główny do ich realizacji, nie będą brane pod uwagę.

 8. ORGANIZACJA OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW
  ZAWODY INDYWIDUALNE
  Zawody indywidualne są trzystopniowe. Każdy z etapów zawiera zadania dla pojedynczych uczestników:

I ETAP

Etap I składa się z dwóch części: testu pisemnego na papierze oraz testu on line.

Część I etap I, realizowany w szkole (19.10.2018 r. godz. 12.00-12.45)

Celem jest wyłonienie osób znających język angielski na poziomie umożliwiającym realizację zadań w II części I etapu i etapach kolejnych. Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Do części II etapu I przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów. Jeżeli z danej szkoły żaden uczeń nie zakwalifikuje się do dalszej części I etapu to wówczas najlepsza osoba ze szkoły może wziąć w nim udział. O zakwalifikowaniu uczestnika do II części etapu I zawiadamia Szkołę Komitet Główny. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).
Część pierwsza to test pisemny (w formie papierowej). Test ten jest jednakowy dla wszystkich uczestników w całej Polsce i przeprowadzany jest jednocześnie w całym kraju we wskazanym dniu i godzinie. W roku szkolnym 2018/2019 będzie to dzień 19.10.2018 r. od godziny 12:00 do godziny 12:45.
Test przygotowany zostanie dla dwóch grup A i B, tak by uczniowie sąsiadujący ze sobą nie mieli możliwości nieuczciwych konsultacji.
Dostęp on-line do kart z testem będzie możliwy od 17.10.2018 od 10:00 (tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę) do 19.10.2018r. do 10:00.
Pliki w formie PDF: z testem z przeprowadzenia I etapu w danej szkole będzie umieszczony DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (
http://rejestracja.ojag.wsjo.pl)
Dostęp on-line do klucza do testu od 19.10.2018 od 14:00 do 25.10.2018 do godziny 10:00. DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (
http://rejestracja.ojag.wsjo.pl)
Test i karty odpowiedzi powielane są w szkole w tylu egzemplarzach, jaka liczba uczestników przystępować będzie do I etapu olimpiady. Test przeprowadzony być musi w szkole 19.10.2018 od godziny 12:00 do godziny 12:45.
Przeprowadzenie I etapu Olimpiady odbywa się w szkole w wyznaczonej przez komisję szkolną sali lub salach. Uczestnicy rozwiązują test samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek materiałów dodatkowych drukowanych, odręcznych i elektronicznych jak notatki, podręczniki, słowniki itp. Niedozwolona jest również komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. Na stole uczestnika powinien znajdować się wyłącznie test, karta odpowiedzi oraz przybory piśmienne. W każdej sali, w której przeprowadzany jest I etap OJAG powinien znajdować się co najmniej 1 opiekun, może być nim wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotowy, który nadzorować będzie prawidłowy przebieg I etapu Olimpiady.
Na rozwiązanie testu, składającego się z 60 zadań, uczestnicy mają 45 min. Polecenia i sposób wypełniania karty odpowiedzi
http://www.ojag.wsjo.pl
Opiekun rozdaje każdemu z uczestników w sali 1 komplet składający się z testu i karty odpowiedzi (KARTA ODPOWIEDZI MUSI BYĆ UPRZEDNIO OZNACZONA PIECZĄTKĄ SZKOŁY). Pierwszą czynnością jest wypełnienie rubryki z danymi uczestnika (CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) na karcie odpowiedzi, co nie powinno zająć więcej jak 2-3 minuty oraz zaznaczenie grupy testu, jaki uczestnik pisze. Uczestnicy swoje odpowiedzi zaznaczają wyłącznie na karcie odpowiedzi – nie zaznaczają ich w teście.
Po upływie 45 min osoby, które jeszcze są w trakcie rozwiązywania testu odkładają przybory piśmienne i karty odpowiedzi zbierane są przez opiekuna. Podczas zbierania prosimy zwrócić uwagę czy karty odpowiedzi są WYPEŁNIONE i CZYTELNIE PODPISANE ORAZ CZY JEST NA NICH PIECZĄTKA SZKOŁY ORAZ OZNACZENIE GRUPY.
Karty odpowiedzi SPRAWDZA NAUCZYCIEL KOORDYNATOR (dostęp do klucza do testu ma nauczyciel koordynator) KARTY ODPOWIEDZI uczestników z danej szkoły, którzy uzyskali więcej niż 40 punktów (KLASYFIKACJA OD 45) (PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ TESTÓW) pakowane są do koperty i wraz z wypełnionym protokołem z przeprowadzenia I etapu OJAG wysyłane do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym. Dla Państwa pewności zalecamy wysłanie ich za potwierdzeniem odbioru. WYSYŁKA KART WRAZ Z PROTOKOŁEM – najpóźniej dnia 25.10.2018 (liczy się data stempla POCZTY POLSKIEJ), na adres podany w protokole.
UWAGA! karty odpowiedzi powinny zostać przesłane bez zbędnej zwłoki. Karty, które wg stempla pocztowego będą wysłane po 25.10.2018 nie będą brane pod uwagę. Karty niesprawdzone przez nauczyciela, lub bez wpisanej liczby punktów nie będą brane pod uwagę!
Nauczyciel samodzielnie ogłasza wyniki, natomiast Komitet Główny weryfikuje poprawność naliczenia punktów przesłanych kart odpowiedzi. W przypadku nieścisłości Nauczyciel Koordynator zostanie powiadomiony drogą mailową.
Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa. DO DALSZEGO UCZESTNICTWA KWALIFIKUJĄ SIĘ UCZESTNICY, KTÓRZY ZDOBYLI 45 (WŁĄCZNIE) I WIĘCEJ PUNKTÓW.

Część II etap I.
Ogłoszenie wyników części II i kwalifikacji do II etapu nastąpi 29.11.2018.
Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole zgodnie z podziałem na województwa:
05.11.2018 (od godziny 10:00) – 14.11.2018 (do godziny 10:00):
podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie.
15.11.2018 (od godziny 10:00) – 24.11.2018 (do godziny 10:00):
łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie.
Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.
Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu powinni rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.
Instrukcja oraz dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane na
www.ojag.wsjo.pl (dostęp do loginów i haseł, po zalogowaniu www.rejestracja.ojag.wsjo.pl).
Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi 29.11.2018.
Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

Dla potrzeb przeprowadzenia etapu I Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów w poszczególnych szkołach powoływane są komisje szkolne odpowiedzialne za powielenie testów dla uczestników, powielenie kart odpowiedzi i przeprowadzenie testu I etapu w wyznaczonym terminie oraz odesłanie kart odpowiedzi do Komitetu Organizacyjnego OJAG. Komisja szkolna składa się z 1-3 osób wg uznania szkoły, w tym z nauczyciela odpowiedzialnego w szkole za przeprowadzenie Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Komisję szkolną powołuje Dyrektor danej szkoły.

II ETAP
II etap okręgowy, realizowany w szkole.
Część I etap II – test on-line 03.12.2018 od godziny 10:00 do 20.12.2018 do godziny 10:00 z podziałem na:
03.12.2018 (od godziny 10:00) – 11.12.2018 (do godziny 10:00) : kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
12.12.2018 (od godziny 10:00) – 20.12.2018 (do godziny 10:00) : lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Ogłoszenie wyników oraz kwalifikacji do części II, etapu II 07.01.2019. Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

Część II etap II– umieszczenie pracy projektowej w systemie od 14.01.2019 od godziny 10:00 do 10.02.2019 do godziny 10:00.
Ogłoszenie wyników – II część, etap II – oraz kwalifikacji do III części – 14.02.2019.

Część III etap II – rozmowa on-line 18.02.2019 do 28.02.2019 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.
Ogłoszenie wyników części III etapu II oraz kwalifikacji do III etapu – 01.03.2019.

I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line. Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Test należy rozwiązać w szkole pod opieką nauczyciela. 

Część II etap II– przygotowanie, nagranie oraz umieszczenie filmu w systemie (bez podziału na województwa).

II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy, zostaną umieszczone na stronie www.ojag.wsjo.pl najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników I etapu. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Część III etap II – rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.
III część to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu).
 Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II. Rozmowa składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt.

Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna tylko dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

III etap
Cześć I etap III– test on-line 04.03.2019 od godziny 10:00 do 07.03.2019 do godziny 10:00
Po części I etapu III nie następuje ogłoszenie wyników.
Część II etap III – rozmowa on-line od 11.03.2019 do 14.03.2019 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.
Ogłoszenie wyników III etapu (część I i II ) 18.03.2019.
Wysyłka zaświadczeń dla laureatów i finalistów 18-30.03.2019 na adres szkoły.
Cześć I – test on-line
Część II – rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.
II cześć – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy zostaną umieszczone na stronie internetowej przed III etapem. Dodatkowo każdemu egzaminowanemu uczniowi zostanie zadane pytanie z lektury (tytuł lektury zostanie umieszczony na stronie
www.ojag.wsjo.pl najpóźniej 3 dni po ogłoszeniu wyników II etapu). Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.
Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

IX. FINANSOWANIE OLIMPIADY
1. Wszystkie wydatki związane z przeprowadzeniem eliminacji i organizacją Olimpiady są pokrywane z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazywanej na rachunek bankowy Olimpiady, lub z funduszy uzyskanych od sponsorów konkursu. W związku z tym konkurs jest bezpłatny dla jego uczestników.
2. Z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach określonego budżetu, pokrywane są przez Komitet Główny wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem olimpiady, obsługą infrastruktury i zakupem nagród.
3. Zasady rozliczania wydatków oraz sprawozdawczości reguluje umowa, zawarta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z Organizatorem Olimpiady.
X. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Udział osób niepełnosprawnych: Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych.
2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe:
Nieobecność uczestnika podczas zawodów Olimpiady, spowodowana nagłym zachorowaniem, bądź wypadkiem losowym skutkuje zakończeniem przez tego uczestnika udziału w olimpiadzie na ostatnim zrealizowanym przez niego etapie. W uzasadnionych przypadkach, po dokładnym rozpoznaniu powodu nieobecności, uzyskaniu dokumentów potwierdzających ważny i nagły charakter tego powodu, na drodze indywidualnej decyzji Komitet Główny może wyznaczyć zastępczy termin danego etapu dla uczestnika.
3. Pokrywające się terminy: Organizator dołoży starań by planowane przez niego terminy umożliwiały start wszystkim zainteresowanym uczestnikom.
4. Dyskwalifikacja: W przypadku złamania punktu regulaminu Olimpiady (np. nieprzygotowanie lektur z literatury lub wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, korzystanie z niedozwolonych pomocy) organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Olimpiady. Oznacza to wykluczenie z uczestnictwa w Olimpiadzie. Dyskwalifikacja nastąpi także w sytuacji gdy dane uczestnika zostały nieprawidłowo zarejestrowane przez osobę zgłaszającą, lub przyznane przez organizatora loginy dla poszczególnych uczestników zostały źle rozdzielone przez nauczyciela. Każdy uczestnik posiada przyznany swój indywidualny login oraz hasło.
5. Tryb odwoławczy
5.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi, lub że zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu Olimpiady, ma prawo złożenia odwołania, osobiście lub za pośrednictwem Dyrektora szkoły delegującej.
5.2. Odwołanie od decyzji Komisji/Komitetu składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7. dni po uzyskaniu wglądu do testu (decyduje data stempla pocztowego). O wgląd do testu wnioskuje nauczyciel zgłaszający albo uczestnik lub jego rodzic/prawny opiekun. Wniosek przesłany powinien być listem poleconym na adres Komitetu Głównego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego).
5.3. Odwołanie składa się pisemnie, przesyłając je listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub dostarczając osobiście do siedziby Komitetu Głównego za potwierdzeniem odbioru. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe składającego odwołanie (imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres korespondencyjny, pełna nazwa szkoły wraz z adresem). Obowiązkowym elementem odwołania jest wskazanie konkretnego zadania i udzielonej odpowiedzi, które uczestnik uważa za niewłaściwie ocenione, przytoczenie argumentacji merytorycznej za zmianą oceny (m.in. powołanie się na informacje zawarte w słownikach i kompendiach gramatycznych języka angielskiego – przykłady z życia codziennego, w tym powoływanie się na język osobniczy native speakers, nie są uznawane za argumenty merytoryczne).
Wzorcem dla oceny wypowiedzi podczas części ustnych poszczególnych etapów jest system fonetyczny w odmianie brytyjskiej lub amerykańskiej.
5.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na adres odwołującego się.
5.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
5.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania i powiadamia o tej decyzji pisemnie listem poleconym uczestnika składającego odwołanie oraz Dyrektora jego szkoły.
XI. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Komitet Główny może przedkładać właściwym Kuratoriom Oświaty i Wychowania, ORE lub MEN propozycje, dotyczące przyznania wyróżnień i nagród nauczycielom, zasłużonym w pracach na rzecz przygotowania młodzieży do udziału w Olimpiadzie.
2. Komitet Główny ustala rodzaj dokumentacji zawodów I, II i III stopnia oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania.
3. Komitet Główny prowadzi archiwum akt Olimpiady z zawodów etapu finałowego oraz gromadzi między innymi takie dokumenty jak:
a) składy osobowe Komitetu Głównego i Komisji Ekspertów,
b) wytyczne dotyczące tematyki Olimpiady,
c) rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów,
d) listy laureatów i ich nauczycieli,
e) dokumentację statystyczną i finansową.