ETAP I, CZĘŚĆ I – instrukcja (IX edycja)

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

I CZĘŚĆ I ETAPU

DATA
I część I etapu OJAG odbywa się w szkołach w całej Polsce w tym samym czasie, tj. 19.10.2018r. (piątek) w godzinach 12.00 – 12.45.

TESTY, KARTY ODPOWIEDZI, PROTOKÓŁ, KLUCZ
Test przygotowany zostanie dla dwóch grup A i B, tak by uczniowie sąsiadujący ze sobą nie mieli możliwości nieuczciwych konsultacji.

Dostęp on-line do kart z testem 17.10.2018 od 10:00 (tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę) do 19.10.2018 do 10:00.
Pliki w formie PDF: z testem będzie umieszczony DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojag.wsjo.pl)

Pliki PDF karty odpowiedzi oraz plik PDF protokołu z przeprowadzenia I etapu w danej szkole dostępne są na stronie WWW olimpiady w zakładce DOKUMENTY.

Dostęp on-line do klucza do testu od 19.10.2018 od 22:00 do 25.10.2018 do godziny 10:00. DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojag.wsjo.pl)

Test i karty odpowiedzi powielane są w szkole w tylu egzemplarzach, jaka liczba uczestników przystępować będzie do I etapu olimpiady. Test przeprowadzony być MUSI w szkole 19.10.2018r. (piątek) w godzinach 12.00 – 12.45.

PRZEBIEG
Przeprowadzenie I etapu Olimpiady odbywa się w szkole w wyznaczonej przez komisję szkolną sali lub salach. Uczestnicy rozwiązują test samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek materiałów dodatkowych drukowanych, odręcznych i elektronicznych jak notatki, podręczniki, słowniki itp. Niedozwolona jest również komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. Na stole uczestnika powinien
znajdować się wyłącznie test, karta odpowiedzi oraz przybory piśmienne (NIEBIESKI DŁUGOPIS LUB NIEBIESKIE PIÓRO). W każdej sali, w której przeprowadzany jest I etap OJAG powinien znajdować się co najmniej 1 opiekun, może być nim wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotowy, który nadzorować będzie prawidłowy przebieg I etapu Olimpiady.

Na rozwiązanie testu, składającego się z 60 zadań, uczestnicy mają 45 min.

Opiekun rozdaje każdemu z uczestników w sali 1 komplet składający się z testu i karty odpowiedzi (KARTA ODPOWIEDZI MUSI BYĆ UPRZEDNIO OZNACZONA PIECZĄTKĄ SZKOŁY). Pierwszą czynnością jest wypełnienie rubryki z danymi uczestnika oraz oznaczeniem grupy rozwiązywanego testu (A lub B) (IMIĘ I NAZWISKO NALEŻY WPISAĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, ZA NAZWISKIEM UMIEŚCIĆ OZNACZENIE GRUPY) na karcie odpowiedzi, co nie powinno zająć więcej jak 2-3 minuty. Uczestnicy swoje odpowiedzi ZAZNACZAJĄ NA KARCIE ODPOWIEDZI – nie zaznaczają ich w teście zgodnie ze znajdującą się na niej instrukcją.

Po upływie 45 min osoby, które jeszcze są w trakcie rozwiązywania testu odkładają przybory piśmienne i karty odpowiedzi zbierane są przez opiekuna. Podczas zbierania prosimy zwrócić uwagę czy karty odpowiedzi są WYPEŁNIONE i CZYTELNIE PODPISANE, ORAZ CZY JEST NA NICH PIECZĄTKA SZKOŁY I OZNACZENIE GRUPY.

WYNIKI
Karty odpowiedzi SPRAWDZANE SĄ PRZEZ NAUCZYCIELI POD NADZOREM NAUCZYCIELA KOORDYNATORA (dostęp do klucza do testu ma nauczyciel koordynator).

KARTY ODPOWIEDZI uczestników z danej szkoły, ALE TYLKO TYCH, którzy uzyskali 40 punktów i więcej (PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ TESTÓW) pakowane są do koperty i wraz z wypełnionym protokołem z przeprowadzenia I etapu OJAG wysyłane do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU.

WYSYŁKA KART WRAZ Z PROTOKOŁEM – najpóźniej dnia 25.10.2018 (liczy się data stempla POCZTY POLSKIEJ), na adres:

Komitet Organizacyjny Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
ul. Różana 17 A
61-577 Poznań

UWAGA! karty odpowiedzi powinny zostać przesłane bez zbędnej zwłoki. Karty, które wg stempla pocztowego będą wysłane po 25.10.2018 nie będą brane pod uwagę.

Nauczyciel samodzielnie ogłasza wyniki, natomiast Komitet Główny weryfikuje poprawność naliczenia punktów przesłanych kart odpowiedzi. W przypadku nieścisłości Nauczyciel Koordynator zostanie powiadomiony drogą mailową.

KWALIFIKACJA DO KOLEJNEJ CZĘŚCI I ETAPU
Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa. DO DALSZEGO UCZESTNICTWA KWALIFIKUJĄ SIĘ UCZESTNICY, KTÓRZY ZDOBYLI 45 (WŁĄCZNIE) I WIĘCEJ PUNKTÓW.