ETAP I, część I i II (IX edycja)

Przebieg I etapu OJAG

Pierwszy etap olimpiady składa się z dwóch części:

ETAP I, CZĘŚĆ I

Część pierwsza to test pisemny (w formie papierowej). Test ten jest jednakowy dla wszystkich uczestników w całej Polsce i przeprowadzany jest jednocześnie w całym kraju we wskazanym dniu i godzinie. W roku szkolnym 2018/2019 będzie to dzień 19.10.2018 od godziny 12:00 do godziny 12:45

Test przygotowany zostanie dla dwóch grup A i B, tak by uczniowie sąsiadujący ze sobą nie mieli możliwości nieuczciwych konsultacji.

Dostęp on-line do kart z testem 17.10.2018 od 10:00 (tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę) do 19.10.2018 do 10:00.
Pliki w formie PDF: z testem z przeprowadzenia I etapu w danej szkole będzie umieszczony DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojag.wsjo.pl)

Dostęp on-line do klucza do testu od 19.10.2018 od 22:00 do 25.10.2018 do godziny 10:00. DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojag.wsjo.pl)

Test i karty odpowiedzi powielane są w szkole w tylu egzemplarzach, jaka liczba uczestników przystępować będzie do I etapu olimpiady.

Przeprowadzenie I etapu Olimpiady odbywa się w szkole w wyznaczonej przez komisję szkolną sali lub salach. Uczestnicy rozwiązują test samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek materiałów dodatkowych drukowanych, odręcznych i elektronicznych jak notatki, podręczniki, słowniki itp. Niedozwolona jest również komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. Na stole uczestnika powinien
znajdować się wyłącznie test, karta odpowiedzi oraz przybory piśmienne (NIEBIESKI DŁUGOPIS LUB NIEBIESKIE PIÓRO). W każdej sali, w której przeprowadzany jest I etap OJAG powinien znajdować się co najmniej 1 opiekun, może być nim wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotowy, który nadzorować będzie prawidłowy przebieg I etapu Olimpiady.

Na rozwiązanie testu, składającego się z 60 zadań, uczestnicy mają 45 min.

Opiekun rozdaje każdemu z uczestników w sali 1 komplet składający się z testu i karty odpowiedzi (KARTA ODPOWIEDZI MUSI BYĆ UPRZEDNIO OZNACZONA PIECZĄTKĄ SZKOŁY). Pierwszą czynnością jest wypełnienie rubryki z danymi uczestnika (CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) na karcie odpowiedzi, co nie powinno zająć więcej jak 2-3 minuty.Uczestnicy swoje odpowiedzi zaznaczają na karcie odpowiedzi – nie zaznaczają ich w teście zgodnie ze znajdującą się na niej instrukcją.

Po upływie 45 min osoby, które jeszcze są w trakcie rozwiązywania testu odkładają przybory piśmienne i karty odpowiedzi zbierane są przez opiekuna. Podczas zbierania prosimy zwrócić uwagę czy karty odpowiedzi są WYPEŁNIONE i CZYTELNIE PODPISANE ORAZ CZY JEST NA NICH PIECZĄTKA SZKOŁY oraz OZNACZENIE GRUPY.

Karty odpowiedzi SPRAWDZA NAUCZYCIEL KOORDYNATOR (dostęp do klucza do testu ma nauczyciel koordynator) KARTY ODPOWIEDZI uczestników z danej szkoły, którzy uzyskali więcej niż 40 punktów (PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ TESTÓW, 40 PKT TJ. O 5 MNIEJ NIŻ ZAKŁADA KWALIFIKACJA,) pakowane są do koperty i wraz z wypełnionym protokołem z przeprowadzenia I etapu OJAG wysyłane do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym. Dla Państwa pewności PROSIMY O WYSŁANIE ich za potwierdzeniem odbioru. WYSYŁKA KART WRAZ Z PROTOKOŁEM – najpóźniej dnia 25.10.2018 (liczy się data stempla POCZTY POLSKIEJ), na adres podany w protokole. WYSŁANIE NIESPRAWDZONYCH TESTÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ TYCH UCZESTNIKÓW.

UWAGA! karty odpowiedzi powinny zostać przesłane bez zbędnej zwłoki. Karty, które wg stempla pocztowego będą wysłane po 25.10.2018 nie będą brane pod uwagę.

Nauczyciel samodzielnie ogłasza wyniki, natomiast Komitet Główny weryfikuje poprawność naliczenia punktów przesłanych kart odpowiedzi. W przypadku nieścisłości Nauczyciel Koordynator zostanie powiadomiony drogą mailową.

Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa. DO DALSZEGO UCZESTNICTWA KWALIFIKUJĄ SIĘ UCZESTNICY, KTÓRZY ZDOBYLI 45 (WŁĄCZNIE) I WIĘCEJ PUNKTÓW.

ETAP I, CZĘŚĆ II

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole zgodnie z podziałem
na województwa:

05.11.2018 (od godziny 10:00) – 14.11.2018 (do godziny 10:00):
podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie,

15.11.2018 (od godziny 10:00) – 24.11.2018 (do godziny 10:00):
łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu powinni rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Instrukcja oraz dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane 31.10.2018.

Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi 29.11.2018.

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali
co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.