Etapy

ZADANIA INDYWIDUALNE – I ETAP
TERMIN -  rozwiązanie testu: 04.11 – 29.11.2013 roku

I etap konkursu polegać będzie na rozwiązaniu ciekawych zadań indywidualnych w postaci testów leksykalno – gramatycznych przygotowanych przez profesjonalną kadrę Wyższej Szkoły Języków Obcych. Nowością w formule konkursów i olimpiad w Polsce jest rozwiązywanie tego testu na platformie                 e-learningowej moodle. Każda szkoła może zgłosić do Olimpiady nieograniczoną ilość uczniów gimnazjum, dzięki temu wszyscy chętni będą mogli spróbować swoich sił w olimpijskiej rywalizacji. Każdy uczeń otrzyma losowo wybrane kilka pytań na łączną sumę 60 punktów. Na ich rozwiązanie przeznaczone będzie 45 minut.
Zadania testowe przygotowane są w oparciu o podstawy programowe dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz Informator Gimnazjalny – dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Do kolejnego etapu przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów. Jeżeli z danej szkoły żaden uczeń nie zakwalifikuje się do II etapu, to wówczas najlepsza osoba ze szkoły może wziąć w nim udział.

ZADANIA INDYWIDUALNE – II ETAP
TERMIN – rozwiązanie testu i nadsyłanie prac : 07.01 – 31.01.2014 roku

I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 45 min. Test będzie zawierał zadania gramatyczno-leksykalne, a także pytania z rozumienia ze słuchu. Aby uczniowie mieli możliwość usłyszeć ten rodzaj pytań potrzebne będą głośniki lub słuchawki podpięte do komputera.
II część tego etapu to praca własna którą należy przesłać do Komitetu Głównego Olimpiady. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie www.ojag.wsjo.pl w późniejszym czasie.

Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę i uzyskały, co najmniej 90% sumy możliwych do zdobycia w tym etapie punktów.
Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu 3 tygodni od dnia zakończenia II etapu. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

ZADANIA INDYWIDUALNE – III ETAP FINAŁOWY
TERMIN: 10-11.04.2014 roku
MIEJSCE: Poznań

III etap odbędzie się w budynkach Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Dlatego wszyscy uczestnicy tego etapu zostaną zaproszeni do przyjazdu do Poznania. Organizator gwarantuje każdemu uczestnikowi wyżywienie, noclegi i zwrot kosztów dojazdu (organizator ustala zasady finansowania powyższych kwestii).
Dla finalistów Olimpiady zostaną przygotowane dwie części egzaminu:

- Część pisemna – Zawierać będzie, podobnie jak egzaminy testowe w poprzednich etapach konkursu, zadania o charakterze gramatyczno-leksykalnym.

- Część ustna – każdy uczeń odbędzie rozmowę na jeden z wylosowanych przez siebie tematów (lista tematów zostanie umieszczona na stronie internetowej przed III etapem). Dodatkowo członkowie komisji zadadzą każdej egzaminowanej osobie pytania z kultury obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i lektury.

Ten etap wyłoni grono laureatów i finalistów Olimpiady. Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 85% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami zaś zostaną Ci uczestnicy finału, którzy otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

Poziom poszczególnych etapów
Etap I – poziom B1
Etap II – poziom B2
Etap III – poziom B2 z elementami C1