Etapy Olimpiady

Zawody indywidualne są trzystopniowe.

I etap szkolny
Realizowany w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu.

Celem jest wyłonienie osób znających język angielski na poziomie umożliwiającym realizację zadań w kolejnych etapach. Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu wypełnianego on-line. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Do kolejnego etapu przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów. Jeżeli z danej szkoły żaden uczeń nie zakwalifikuje się do II etapu to wówczas najlepsza osoba ze szkoły może wziąć w nim udział. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II stopnia zawiadamia Szkołę Komitet Główny. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

II etap okręgowy
Realizowany w szkole, realizowany będzie on-line

II etap składa się z zadań sprawdzających sprawność posługiwania się językiem angielskim, wymaga wykorzystania umiejętności również z innych dziedzin. II etap podzielony jest na trzy części.

I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line. Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Test należy rozwiązać w szkole pod opieką nauczyciela.

II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na wybrany przez uczestnika temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy, zostaną umieszczone na stronie www.ojag.wsjo.pl najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników I etapu. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Ogłoszenie kwalifikacji do części III etapu II nastąpi dnia 12.02.2016.

III część to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.

Rozmowa składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 45 pkt.

Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 80% sumy możliwych do zdobycia punktów. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 07.03.2016. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna tylko dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

III etap finałowy
Realizowany on-line.

I cześć – test pisemny on-line, realizowany w szkole.

II cześć – egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy z kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zostaną umieszczone na stronie internetowej przed III etapem. Dodatkowo każdemu egzaminowanemu uczniowi zostanie zadane pytanie z lektury (tytuł lektury zostanie umieszczony na stronie www.ojag.wsjo.pl najpóźniej 3 dni po ogłoszeniu wyników II etapu). Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.

Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 85% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.